Missie en visie

Missie en visie Gastenhof

Missie
Gastenhof wil in de provincie Limburg de best mogelijke zorg bieden aan jeugdigen van 4 tot 21 jaar met een Licht Verstandelijke Beperking. Onder zorg verstaan wij het scala van diagnostiek, behandeling, begeleiding en verblijf.

De jeugdige en zijn systeem staan centraal. In dialoog met de jeugdige en zijn systeem zetten wij ons in om het unieke van de jeugdige tot ontplooiing te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Wij doen dit vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jeugdige en zijn systeem.

Visie
Wij bevorderen dat onze cliënten optimale kansen krijgen. Onze behandeling is erop gericht hen actief te laten participeren in onze samenleving. De jeugdige en zijn systeem geven zelf aan wat zij belangrijk vinden voor de invulling van hun leven. Hun beperkingen en/of belemmeringen kunnen gelegen zijn op verstandelijk, psycho-sociaal, orthopedagogisch en/of psychiatrisch gebied.

Missie en visie Gastenhof

Bij de behandeling van de jeugdige en zijn systeem is een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers. Medewerkers zijn een kritische succesfactor voor Gastenhof. Zij werken voor en met de jeugdige en zijn systeem; zij zorgen voor een deel van de opvoeding en geven (mede) sturing aan een deel van hun leven en zoeken naar perspectieven. Zowel de organisatie als de medewerker zijn in dezen verantwoordelijk voor het op peil houden van de noodzakelijke, professionele vakbekwaamheid (training, opleiding, intervisie).

Deel deze pagina op