Jeugd-FACT

Jeugd-FACT is een multidisciplinaire intensieve aanpak gericht op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn systeem. Jeugd-FACT richt zich op jeugdigen met ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met problematiek op andere levensgebieden. We bieden multidisciplinaire, outreachende behandeling.
Jeugd-FACT Gastenhof

Mondriaan en Gastenhof hebben begin 2014 de handen ineengeslagen om een Jeugd FACT-team in regio Parkstad te realiseren voor jeugdigen mét en zonder verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problematiek. Verschillende specialisten werken samen om de problematiek doeltreffend aan te pakken. De doelgroep jeugd vraagt om verschillende aanpassingen op het reguliere FACT-model. Ten eerste moet er - nog meer dan bij de reguliere FACT-benadering - aandacht zijn voor het systeem. De hulpverleners hebben bij de behandeling van jeugdigen te maken met de ouders als opvoeders en gezagsdragers. Bij jeugdigen die in aanmerking komen voor FACT zijn bovendien vaak veel en ernstige risicofactoren in de gezinssituatie aanwezig.

De familie dient niet alleen op de hoogte te zijn van de behandeling maar ook intensief betrokken te worden en indien nodig zelf als systeem behandeld te worden. Daarnaast dient meer accent te worden gelegd op de verschillende levensgebieden, zoals opleiding, werk, vrienden, vrijetijdsbesteding en huisvesting.

De samenwerking met de betrokken ketenpartners is intensief, waardoor het proces van aanmelding, individuele aanpak en doorverwijzing doeltreffend verloopt.

Deel deze pagina op